VIETNAMESE

bệnh nhược cơ

ENGLISH

myasthenia gravis

  

NOUN

/myasthenia gravis/

Bệnh nhược cơ là một loại bệnh tự miễn dịch dẫn đến rối loạn dẫn truyền tại các điểm nối thần kinh - cơ, từ đó chức năng hoạt động của hệ cơ bị suy giảm.

Ví dụ

1.

Bệnh nhược cơ có thể dẫn đến tình trạng yếu cơ xương ở các mức độ khác nhau.

Myasthenia gravis can lead to varying degrees of skeletal muscle weakness.

2.

Tội nghiệp cho đứa trẻ đó, nó được chẩn đoán mắc bệnh nhược cơ đó.

Poor that kid, he was diganosed with myasthenia gravis.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh nói về các bệnh liên quan đến cơ xương khớp nha!
- muscle tension (căng cơ)
- fibromyalgia (xơ cứng cơ)
- autoimmune myositis (viêm cơ tự miễn)
- myasthenia gravis (bệnh nhược cơ)