VIETNAMESE

báo cáo thường niên

báo cáo năm, báo cáo hàng năm, báo cáo hằng năm

ENGLISH

annual report

  

NOUN

/ˈænjuəl rɪˈpɔrt/

Báo cáo thường niên là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ví dụ

1.

Trong báo cáo thường niên của mình, UNICEF nói rằng có ít nhất 40,000 trẻ em chết mỗi ngày.

In its annual report, UNICEF says at least 40,000 children die every day.

2.

Báo cáo thường niên cũng phải cung cấp thông tin về thù lao của các giám đốc và chi phí của các dịch vụ phi kiểm toán do kiểm toán viên cung cấp.

The annual report should also give information on directors' remuneration and the cost of non-audit services provided by the auditor.

Ghi chú

Cùng phân biệt report essay nha!
- Báo cáo (report) thường trình bày dữ liệu và phát hiện mà bạn đã tự thu thập, ví dụ như thông qua một cuộc khảo sát, thử nghiệm hoặc nghiên cứu điển hình. Một số báo cáo tập trung vào việc áp dụng lý thuyết vào lĩnh vực công việc của bạn.
Ví dụ: The statistical report indicates that 73.9 percent of China's netizens frequently or occasionally visit E - business websites.
(Báo cáo thống kê chỉ ra rằng 73,9% cư dân mạng Trung Quốc thường xuyên hoặc thỉnh thoảng truy cập các trang web kinh doanh điện tử.)
- Bài luận (essay) thường tập trung vào phân tích hoặc đánh giá các lý thuyết, nghiên cứu trước đây của người khác và các ý tưởng.
Ví dụ: An overall theme will help to give your essay coherence.
(Một chủ đề tổng thể sẽ giúp bài luận của bạn mạch lạc.)