VIETNAMESE

báo cáo nghiên cứu khả thi

bản báo cáo nghiên cứu khả thi

ENGLISH

feasibility research report

  
NOUN

/ˌfizəˈbɪləti riˈsɜrʧ rɪˈpɔrt/

feasibility study

Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả dựa trên phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư cho 1 dự án.

Ví dụ

1.

Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm một phân tích chi tiết về những gì cần thiết để hoàn thành dự án được đề xuất.

A feasibility research report contains a detailed analysis of what's needed to complete the proposed project.

2.

Báo cáo nghiên cứu khả thi có thể bao gồm mô tả về sản phẩm mới hoặc dự án liên doanh, phân tích thị trường.

A feasibility research report may include a description of the new product or venture, a market analysis.

Ghi chú

Báo cáo nghiên cứu khả thi (feasibility research report) đầu tư xây dựng là tài liệu (document) trình bày (presents) các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết (necessity), mức độ khả thi (feasibility) và hiệu quả (effectiveness) của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở (basis) xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.