VIETNAMESE
bảng cửu chương
bảng tính cửu chương
ENGLISH
multiplication table
NOUN
/ˌmʌltəpləˈkeɪʃən ˈteɪbəl/
times table
Bảng cửu chương là một bản ghi lại nội dung phép nhân của các số từ 1 đến n, với n thường là 9 hay là 12. Nó là một phần bắt buộc học thuộc của học sinh tại nhiều nơi trên thế giới để có thể tính nhẩm nhanh các bài toán nhân đơn giản, cũng như có thể tính toán (không cần máy tính trợ giúp) các phép nhân phức tạp.
Ví dụ
1.
Tôi đã học xong bảng cửu chương vào năm lớp 2.
I finished the multiplication table in 2nd grade though.
2.
Một cậu bé hay một cô bé đã đi học vài năm đều biết bảng cửu chương và hệ thống chữ cái.
A boy or girl who has been going to school for a few years knows the multiplication table and the alphabet.
Ghi chú
Trong toán học, bảng cửu chương (multiplication table) là một bảng toán học (mathematical table) được sử dụng để xác định một phép toán nhân (multiplication) cho một hệ thống đại số (algebraic system).