VIETNAMESE
ban quản lý khu công nghiệp
ban quản lý khu công nghiệp
ENGLISH
management board of industrial zones
NOUN
/ˈmænəʤmənt bɔrd ʌv ɪnˈdʌstriəl zoʊnz/
Ban Quản lý các khu công nghiệp là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và địch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.
Ví dụ
1.
Ban quản lý các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Management board of industrial zones shall be established by decision of the Prime Minister and subject to the direction and management of the People's Committee of the province in terms of organization, compilation, program, plan and operating budget.
2.
Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp.
Management board of industrial zones is responsible for closely coordinating with specialized agencies under the provincial People's Committee in the management of industrial zones.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến các khu vực:
- khu công nghiệp: industrial zone
- khu kinh tế: economic zone
- khu dân cư: residential zone
- khu vui chơi giải trí: recreational zone
- vùng đặc quyền kinh tế: exclusive economic zone
- quân khu: military region