VIETNAMESE
bạn có gia đình chưa?
ENGLISH
are you married?
NOUN
/ɑr ju ˈmɛrid?/
Bạn có gia đình chưa là câu hỏi dùng để xác định trạng thái hôn nhân của một người.
Ví dụ
1.
Đã lâu lắm rồi Suzie, bạn đã có gia đình chưa?
It has been a really long time Suzie, have you married yet?
2.
Tôi nhớ bạn nhiều lắm, bạn đã có gia đình chưa?
I miss you so much, have you married?
Ghi chú
Phân biệt have you been married? và are you married?
- have you been married? => You are inquiring about their past - hỏi về quá khứ.
- are you married? = Are you currently married? => You are inquiring about present day - hỏi về hiện tại.