VIETNAMESE
anh ấy
ENGLISH
he
NOUN
/hi/
Anh ấy là một đại từ nhân xưng dùng để chỉ đối tượng là nam giới.
Ví dụ
1.
Anh ấy là một tài xế taxi.
He's a taxi driver.
2.
Anh ta đã đốt nến lên.
He lits the candles.
Ghi chú
Các đại từ nhân xưng (personal pronouns) trong tiếng anh nè!
- Số ít:
+ Ngôi thứ nhất: I
+ Ngôi thứ hai: You
+ Ngôi thứ ba: He/ She/ It
- Số nhiều:
+ Ngôi thứ nhất: We
+ Ngôi thứ hai: You
+ Ngôi thứ ba: They