VIETNAMESE

an yên

yên bình

ENGLISH

peace and quiet

  
NOUN

/pis ænd ˈkwaɪət/

tranquility

An yên là cảm giác thoải mái, an tâm.

Ví dụ

1.

Ezra tận hưởng sự an yên của vùng nông thôn sau nhiều năng sống trong thành phố.

Ezra enjoyed the peace and quiet of the countryside after living in the city for years.

2.

Jayda cần một vài phút an yên để bình tĩnh lại sau một ngày căng thẳng.

Jayda needed a few minutes of peace and quiet to calm down after a stressful day.

Ghi chú

Peace and quiet refers to a state of tranquility (yên bình) and calmness (tĩnh lặng) that is free from disturbance (phiền nhiễu). In today's busy world, where the pace of life (nhịp sống) is often hectic (xô bồ), finding peace and quiet can be essential for our mental (tâm lý) and emotional (cảm xúc) well-being.