VIETNAMESE

tư vấn tài chính

ENGLISH

financial consultation

  

NOUN

/fəˈnænʃəl ˌkɑnsəlˈteɪʃən/

Tư vấn tài chính là một ngành nghề tư vấn cho những người có nhu cầu với các kế hoạch tài chính cụ thể.

Ví dụ

1.

Tư vấn tài chính giúp xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm của khách hàng và giúp họ lập kế hoạch toàn diện về các khoản đầu tư trong tương lai.

Financial consultation helps handle clients' insurance-related issues and help them comprehensively plan their future investments.

2.

Tư vấn tài chính hiện nay được biết đến là một trong những ngành nghề rất nóng.

Financial consultation is now known as one of the very hot professions.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến tư vấn tài chính:
- consultant (chuyên viên tư vấn)
- attitude (thái độ)
- knowledge (kiến thức)
- honest (trung thực)
- experience (kinh nghiệm)