VIETNAMESE

trưởng bộ phận

trường phòng, trưởng ban, trưởng khoa

ENGLISH

head of department

  

NOUN

/hɛd ʌv dɪˈpɑrtmənt/

chief of department

Trưởng bộ phận là người đứng đầu bộ phận, bạn có thể giám sát và thiết lập các chính sách và thủ tục, cũng như điều phối công việc trong bộ phận của bạn.

Ví dụ

1.

Anh được bầu làm trưởng bộ phận kế toán chỉ sau 1 năm làm việc cho công ty đó.

He was elected as the head of the accounting department after only 1 year working for that company.

2.

Trưởng bộ phận có trách nhiệm điều hành và phân công công việc cho các thành viên trong bộ phận của mình.

The department head is responsible for managing and assigning work to members of his/her own department.

Ghi chú

Một số từ vựng về các phòng ban, bộ phận trong công ty, tổ chức:
- accounting department (phòng kế toán)
- audit department (phòng kiểm toán)
- sales department (phòng kinh doanh)
- financial department (phòng tài chính)
- research and development department (phòng nghiên cứu và phát triển)
- quality department (phòng quản lý chất lượng)