VIETNAMESE
triết học
ENGLISH
philosophy
NOUN
/fəˈlɑsəfi/
Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.
Ví dụ
1.
René Descartes được coi là người sáng lập ra triết học hiện đại.
René Descartes is regarded as the founder of modern philosophy.
2.
Giáo sư của anh ấy khuyến khích anh ấy đọc nhiều về triết học.
His professor encouraged him to read widely in philosophy.
Ghi chú
Cùng phân biệt philosophy psychology:
- Triết học (Philosophy) là nghiên cứu về bản chất cơ bản của tri thức (fundamental nature of knowledge), thực tế (reality) và tồn tại (existence), đặc biệt khi được coi là một bộ môn học thuật.
- Tâm lý học (Psychology) đề cập đến việc nghiên cứu tâm trí con người (the study of human mind) và hành vi (behavioral) của nó trong một bối cảnh xã hội nhất định (given social context).