VIETNAMESE
sơ đồ mạch điện
ENGLISH
circuit diagram
NOUN
/ˈsɜːkɪt ˈdaɪəgræm/
Sơ đồ mạch điện là bản vẽ thiết kế hệ thống mạch điện mà những kỹ thuật và thợ điện sẽ dựa vào đó để nắm rõ các thông tin cấu trúc lắp ráp và cách đấu dây.
Ví dụ
1.
Sơ đồ mạch điện là một ứng dụng miễn phí để tạo sơ đồ mạch điện tử và xuất chúng dưới dạng hình ảnh.
Circuit Diagram is a free application for making electronic circuit diagrams and exporting them as images.
2.
Nếu anh đọc được sơ đồ mạch điện, anh sẽ thấy rất dễ.
If you can read a circuit diagram, you will find it easy.
Ghi chú
Các loại sơ đồ mạch điện (circuit diagram) thường gặp là:
Simple electrical principle diagram: Sơ đồ nguyên lý điện dân dụng đơn giản
- Floor plan: Sơ đồ mặt bằng – sơ đồ lắp đặt
- Simple diagram: sơ đồ đơn tuyến