VIETNAMESE
riêng tư
ENGLISH
private
NOUN
/ˈpraɪvət/
Riêng tư là khi một cá nhân hoặc một nhóm để ẩn mình hoặc thông tin về bản thân họ, và do đó thể hiện bản thân một cách có chọn lọc.
Ví dụ
1.
Chúng ta có thể đến nơi nào đó riêng tư hơn được không?
Can we go somewhere a little more private?
2.
Khi tôi tìm thấy quán cà phê đó, tôi tự nghĩ rằng cuối cùng tôi đã khám phá ra một nơi thanh vắng riêng tư và kết nối với những cảm xúc nội tại của mình.
When I found that cafe, I thought to myself that I'd finally discovered a private place of solitude and get in touch with my inner emotions.
Ghi chú
Một giới từ rất hay đi kèm với private:
- in private: I've got to talk to you in private.
(Tôi phải nói chuyện riêng với bạn.)