VIETNAMESE
phòng hành chính nhân sự
phòng hành chính
ENGLISH
administration department
NOUN
/ædˌmɪnɪˈstreɪʃən dɪˈpɑrtmənt/
Phòng hành chính nhân sự là một đơn vị trong doanh nghiệp đảm nhận toàn bộ các việc liên quan đến quy trình, thủ tục hành chính; quản lý và giám sát công việc của nhân viên trong công ty; và tư vấn pháp lý cho Ban Giám đốc khi cần.
Ví dụ
1.
Phòng hành chính nhân sự hỗ trợ hành chính và kỹ thuật trong các lĩnh vực nhân sự (HR), ngân sách, hoạch định chiến lược, pháp lý, kêu gọi đấu thầu, cơ sở vật chất và an ninh.
The Administration Department provides administrative and technical support in the areas of human resources (HR), budgetary, strategic planning, legal affairs, calls for tenders, facilities and security.
2.
Phòng hành chính nhân sự có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với các bộ phận khác xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc theo tháng, quý, năm.
The administration department is responsible for organizing and coordinating with other departments to develop and implement monthly, quarterly and annual work plans.
Ghi chú
Một số các phòng ban trong bệnh viện:
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kinh doanh: sales department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng chăm sóc khách hàng: customer service department
- phòng tài chính: finance department
- phòng quản lý hồ sơ bệnh: medical record department