VIETNAMESE
nho giáo
ENGLISH
confucianism
NOUN
/kənˈfjuʃəˌnɪzəm/
Nho giáo, còn gọi là đạo Nho hay đạo Khổng là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết lý giáo dục và triết học chính trị do Khổng Tử đề xướng.
Ví dụ
1.
Nho giáo là một tôn giáo dựa trên những ý tưởng của nhà triết học Trung Quốc Khổng Tử.
Confucianism is a religion based on the ideas of the Chinese philosopher Confucius.
2.
Nho giáo vượt qua sự phân tách giữa tôn giáo và chủ nghĩa nhân văn.
Confucianism transcends the dichotomy between religion and humanism.
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số tôn giáo trong tiếng Anh nhé:
- Đạo Công giáo: Christianity
- Đạo Phật: Buddhism
- Đạo Islam: Islam
- Đạo Hồi: Hinduism
- Đạo Công giáo La Mã: Roman Catholicism