VIETNAMESE

nhà tình thương

ENGLISH

charity house

  

NOUN

/ˈʧɛrɪti haʊs/

Nhà tình thương là những căn nhà ở được xây cất từ nguồn của các hoạt động từ thiện của cộng đồng hay quyên góp của chính quyền hoặc các tổ chức đoàn thể để xây cất những ngôi nhà ở để dành cho những người có hoàn cảnh kinh tế, gia đình khó khăn.

Ví dụ

1.

Nhà tình thương là dự án cam kết tạo ra những phát triển đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Charity house is a project committed to create developments that contribute positively to communities.

2.

Nhà tình thương là một chủ trương, chính sách của nhà nước và Đảng cầm quyền kết hợp với sự ủng hộ của xã hội.

Charity house is an undertaking and policy of the State and the ruling Party combined with the support of the society.

Ghi chú

Cùng phân biệt nhà tình thương và nhà ở xã hội nha!
- Nhà tình thương (Charity house) là những căn nhà ở được xây cất từ nguồn của các hoạt động từ thiện (charitable activities) của cộng đồng (community) hay quyên góp (donations) của chính quyền (government) hoặc các tổ chức đoàn thể (mass organizations) để xây cất những ngôi nhà ở để dành cho những người có hoàn cảnh kinh tế, gia đình khó khăn.
- Nhà ở xã hội (Subsidized house) là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước (state support) cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở (housing support policies) theo quy định của Luật nhà ở.