VIETNAMESE
nguyên tử
ENGLISH
atoms
NOUN
/ˈætəmz/
Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất chứa một hạt nhân ở trung tâm bao quanh bởi đám mây điện tích âm các electron.
Ví dụ
1.
Một phân tử cacbon đioxit (CO2) có một nguyên tử cacbon và hai nguyên tử oxi.
A molecule of carbon dioxide (CO2) has one carbon atom and two oxygen atoms.
2.
Nguyên tử bị kích thích sản sinh ra ánh sáng.
Excited atoms produce light.
Ghi chú
Các hạt thành phần của nguyên tử (atoms) là:
- proton mang điện tích dương
- neutron mang điện tích âm
- electron không mang điện tích