VIETNAMESE
nếu cần
ENGLISH
if necessary
NOUN
/ɪf ˈnɛsəˌsɛri/
Nếu cần là cụm từ diễn tả trường hợp gì đó có thể sẽ cần thiết đến điều gì đó.
Ví dụ
1.
Thật yên tâm rằng chúng tôi đã có tiền nếu cần thiết.
It's reassuring that we've got the money if necessary.
2.
Nếu cần, bạn có thể gọi điện báo ốm.
If necessary, you might call in sick.
Ghi chú
Nếu bạn nói rằng điều gì đó sẽ xảy ra nếu cần thiết, khi cần thiết, hoặc ở nơi cần thiết, thì có nghĩa là nó sẽ xảy ra nếu cần thiết, khi cần thiết, hoặc ở nơi cần thiết. (if necessary, when necessary, or where necessary)
- If necessary, the airship can stay up there for days to keep out of danger. (Nếu cần thiết, khí cầu có động cơ có thể ở đó nhiều ngày để tránh nguy hiểm.)
- The army needs men who are willing to fight, when necessary. (Quân đội cần những người đàn ông sẵn sàng chiến đấu, khi cần thiết.)
- All the rigging had been examined, and renewed where necessary. (Tất cả các thừng chão đã được kiểm tra và thay mới nếu cần thiết.)