VIETNAMESE

luận văn tốt nghiệp

ENGLISH

graduate thesis

  

NOUN

/ˈgræʤuɪt ˈθisəs/

Luận văn tốt nghiệp là văn bản nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học về một chủ đề nào đó vào học kỳ cuối làm điều kiện tốt nghiệp ra trường.

Ví dụ

1.

My graduate thesis was about the relationship between the yakuza and ultranationalist right-wing politics in post-war Japan.

Tôi thậm chí đã viết luận văn tốt nghiệp về thuyết của Darwin.

2.

term paper, review articale

Bài luận văn tốt nghiệp của tôi nói về mối quan hệ giữa yakuza và phe dân tộc cực đoan thuộc phe cánh hữu sau chiến tranh ở Nhật.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến luận văn tốt nghiệp:
- topic (chủ đề)
- graduate (tốt nghiệp)
- theory (học thuyết)
- accreditation (công nhận)