VIETNAMESE

kinh doanh hộ gia đình

doanh nghiệp gia đình

ENGLISH

home business

  

NOUN

/hoʊm ˈbɪznəs/

home-based business

Kinh doanh hộ gia đình là mô hình kinh doanh nhỏ thuộc sở hữu của tư nhân.

Ví dụ

1.

"Tôi nghĩ rằng có cơ hội để đẩy nhanh sự đổi mới trong kinh doanh hộ gia đình bằng cách hợp tác cùng với ngành truyền hình cáp và viễn thông", Giám đốc điều hành Google Larry Page cho biết trong thông báo về thỏa thuận vào đầu ngày thứ Hai.

"I think there's an opportunity to accelerate innovation in the home business by working together with the cable and telco industry," Google CEO Larry Page said in announcing the deal early Monday.

2.

Quy mô gọn nhẹ, phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ là một trong những ưu điểm của mô hình kinh doanh hộ gia đình.

Compact scale, suitable for individuals and small businesses is one of the advantages of the home business model.

Ghi chú

Một số các mô hình kinh doanh khác nhau:
- công ty: company
- công ty liên kết: affiliate
- doanh nghiệp nhà nước: state-owned enterprise
- doanh nghiệp tư nhân: sole proprietorship enterprise
- doanh nghiệp hợp danh: partnership enterprise
- công ty trách nhiệm hữu hạn: limited liability company