VIETNAMESE

khoa giáo dục tiểu học

ENGLISH

faculty of primary education

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ˈpraɪˌmɛri ˌɛʤəˈkeɪʃən/

Khoa Giáo dục tiểu học là khoa chuyên đào tạo về dạy học bậc tiểu học.

Ví dụ

1.

Khoa Giáo dục Tiểu học là một trung tâm nghiên cứu và phương pháp giáo dục đích thực trong việc đào tạo giáo viên tiểu học.

The Faculty of Primary Education is a genuine educational research and methodology centre for training primary school teachers.

2.

Khoa Giáo dục Tiểu học nổi tiếng trong việc đào tạo và cung cấp đội ngũ giáo viên tiểu học chất lượng cao.

The Faculty of Primary Education has a reputation for training and providing high-quality primary teachers.

Ghi chú

Các cấp bậc giáo dục tại Việt Nam trong tiếng Anh:
- Tiểu học: Primary school
- Trung học cơ sở: Secondary school
- Trung học phổ thông: High school
- Đại học: University
- Cao đẳng: College
- Trung tâm giáo dục thường xuyên: Continuing Education Center