VIETNAMESE

khoa địa chính trị

ENGLISH

department of geopolitics

  

NOUN

/dɪˈpɑrtmənt ʌv ˌʤioʊˈpɑlətɪks/

Khoa Địa chính trị là khoa chuyên đào tạo về Địa chính trị, đáp ứng nhu cầu về nhân lực ngành địa chính trị tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Khoa địa chính trị định hướng trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu có uy tín.

The Department of Geopolitics plans to become a prestigious training and research unit.

2.

Triết lý giáo dục của Khoa Địa chất là đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều có kiến ​​thức và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến Địa chất.

The educational philosophy of Department of Geopolitics is to ensure that all students have knowledge and skills in performing the works related in Geopolitics.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan:
- politics: chính trị
- international relations: quan hệ quốc tế
- foreign policy: chính sách đối ngoại
- diplomacy: ngoại giao