VIETNAMESE

hình ảnh thương hiệu

ENGLISH

brand image

  

NOUN

/brænd ˈɪməʤ/

Hình ảnh thương hiệu là nhận thức về thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Ví dụ

1.

Khách hàng hình thành hình ảnh thương hiệu dựa trên những tương tác và trải nghiệm của họ với thương hiệu.

Customers form a brand image based on their interactions and experience with the brand.

2.

Hình ảnh thương hiệu mạnh giúp tạo ra lợi nhuận vì khách hàng mới bị thu hút bởi thương hiệu.

A strong brand image helps generate profits as new customers are attracted to the brand.

Ghi chú

Cùng phân biệt brand image brand value nha!
- Hình ảnh thương hiệu (brand image) là nhận thức về thương hiệu trong tâm trí khách hàng.
- Giá trị thương hiệu (brand value) là giá trị có ý nghĩa về mặt tài chính mà khách hàng sẵn sàng chi trả khi mua một thương hiệu hay một phần của thương hiệu như sản phẩm của thương hiệu, dịch vụ của thương hiệu,… Với doanh nghiệp, giá trị thương hiệu là sự đảm bảo các dòng thu nhập của doanh nghiệp.