VIETNAMESE

giám đốc thương mại

giám đốc kinh doanh

ENGLISH

Chief Commercial Officer

  

NOUN

/ʧif kəˈmɜrʃəl ˈɔfəsər/

CCO, commercial director

Giám đốc thương mại là một vị trí lãnh đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động thương mại của một tổ chức. Họ đóng một vai trò không thể thiếu trong các lĩnh vực như phát triển sản phẩm, chính sách giá cả và phát triển chiến lược ‘tiếp cận thị trường’ và sẽ hiểu sâu sắc các thị trường mà công ty của họ hoạt động. Giám đốc thương mại giúp doanh nghiệp của họ xác định các cơ hội mới và đảm bảo sự phù hợp với thị trường của các sản phẩm và dịch vụ dựa trên xu hướng ngành hiện tại và sự phát triển của thị trường trong tương lai.

Ví dụ

1.

Là một vị trí giám đốc công ty, giám đốc thương mại thường báo cáo trực tiếp với giám đốc điều hành (CEO) và chủ yếu quan tâm đến việc đảm bảo sự thành công thương mại tổng hợp của một tổ chức.

As a corporate officer position, the Chief Commercial Officer generally reports directly to the chief executive officer (CEO) and is primarily concerned with ensuring the integrated commercial success of an organization.

2.

Nhiệm vụ của giám đốc thương mại thường liên quan đến các hoạt động tiếp thị, bán hàng, phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và thị phần.

The duty of a Chief Commercial Officer typically involves activities relating to marketing, sales, product development and customer service to drive business growth and market share.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer