VIETNAMESE

giám đốc sản xuất

ENGLISH

Chief Product Officer

  

NOUN

/ʧif ˈprɑdəkt ˈɔfəsər/

CPO, production director

Giám đốc sản xuất là giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến sản xuất của một doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất phụ trách tầm nhìn sản phẩm, chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm. Người này chịu trách nhiệm giám sát từ giai đoạn ý tưởng sản xuất cho đến giai đoạn sản phẩm được tiêu thị trên thị trường.

Ví dụ

1.

Tại doanh nghiệp, giám đốc sản xuất sẽ giám sát sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng cho tới khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường.

At the enterprise, the Chief Product Officer will supervise the product from the concept stage until the product is sold on the market.

2.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có những đặc thù riêng về sản xuất, quy mô và cách vận hành do đó công việc của giám đốc sản xuất sẽ khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Each business will have its own characteristics in terms of production, scale and operation, so the job of the Chief Product Officer will be different between businesses.

Ghi chú

Cùng học thêm một số chức danh khác trong 1 tổ chức nha!
- giám đốc điều hành: Chief Executive Officer
- giám đốc phụ trách điều hành: Chief Operating Officer
- giám đốc tài chính: Chief Financial Officer
- giám đốc tiếp thị: Chief Marketing Officer
- giám đốc pháp chế/pháp lý: Chief Legal Officer
- giám đốc kinh doanh/thương mại: Chief Commercial Officer
- giám đốc nhân sự: Chief Human Resources Officer