VIETNAMESE

đơn xin nghỉ phép

thư nghỉ phép, đơn nghỉ phép, đơn nghỉ việc

ENGLISH

leave permission letter

  

NOUN

/liv pərˈmɪʃən ˈlɛtər/

permisission for leave letter

Đơn xin nghỉ phép là một loại giấy tờ, thủ tục dùng trong việc một cá nhân muốn xin nghỉ làm trong một khoảng thời gian nhất định để giải quyết công việc cá nhân.

Ví dụ

1.

Khi một nhân viên biết trước rằng họ cần thời gian nghỉ làm, họ nên viết một lá đơn xin nghỉ phép như một lời yêu cầu xin nghỉ phép chính thức.

When it is known in advance that an employee needs time from work, he or she should write a leave permission letter as a formal request for leave.

2.

Lý do cụ thể giải thích cho sự vắng mặt cần phải được ghi trong thư xin phép nghỉ.

The specific reason why the absence is needed should be included in a leave permission letter.

Ghi chú

Một số các văn bản thường thấy ở chốn công sở nè!
- đơn ứng tuyển: job application
- đơn từ chức: resignation letter
- đơn xin nghỉ phép hàng năm: annual leave application
- đơn xin nghỉ thai sản: maternity leave application
- đơn xin nghỉ tang lễ: leave application for death