VIETNAMESE

đơn xin nghỉ học

ENGLISH

leave application

  

NOUN

/liv ˌæpləˈkeɪʃən/

Đơn xin nghỉ học là giấy tờ theo quy định dùng để xin nghỉ học.

Ví dụ

1.

Nếu bạn muốn nghỉ học một ngày, hãy gửi cho tôi đơn xin nghỉ học.

If you want to take a day off school, send me the leave application.

2.

Tôi phải viết đơn xin nghỉ học.

I have to write a leave application.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại đơn thường gặp nha!
- đơn xin nghỉ học: leave application
- đơn xin nhập học: application form
- đơn xin việc: job application
- đơn xin nghỉ việc: resignation letter
- đơn xin nghỉ phép: leave form