VIETNAMESE

đồ án tốt nghiệp

ENGLISH

final year project

  

NOUN

/ˈfaɪnəl jɪr ˈprɑʤɛkt/

Đồ án tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học thực hiện vào học kỳ cuối để tốt nghiệp ra trường.

Ví dụ

1.

Tôi vừa bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp.

I 've just finished protecting final year project.

2.

Mùa hè này tôi sẽ viết đồ án tốt nghiệp của mình.

I'm writing my final year project this summer.

Ghi chú

Ngoài final year project, có thể sử dụng những từ vựng sau để chỉ đồ án tốt nghiệp nè!
- graduation thesis: This is a graduation thesis. - Đây là một luận án tốt nghiệp.
- graduation project: The main objective of the internship is to prepare for the graduation project. - Mục đích chính của việc thực tập là chuẩn bị đồ án tốt nghiệp.