VIETNAMESE

đình làng

ENGLISH

village communal house

  
NOUN

/ˈvɪləʤ kəmˈjunəl haʊs/

Đình làng là một công trình kiến trúc cổ truyền ở làng quê Việt Nam, là nơi thờ Thành hoàng và cũng là nơi hội họp của người dân.

Ví dụ

1.

Đình làng Đình Bảng là một trong những ngôi đình làng lớn và đẹp nhất Việt Nam.

Dinh Bang communal hall is one of the largest and finest village communal houses in Vietnam.

2.

Đình làng do các tình nguyện viên quản lí.

The village communal house is run by volunteers.

Ghi chú

Sự khác biệt giữa temple, pagoda communal house:

- temple: đền là nơi thờ tự, được xây dựng để thờ những nhân vật có thật trong lịch sử đất nước như vua chúa, hoàng hậu,...

- pagoda: chùa là nơi thờ tự của Phật giáo, nơi người ta thờ tượng Đức Phật để các Phật tử đến cầu nguyện.

- communal house: đình là nơi để thờ thành hoàng (tutelary spirits), người bảo vệ làng (villages' protectors), sơn thần (saint of the mountain), thuỷ thần (saint of the river).