VIETNAMESE
đề thi
ENGLISH
exam question
NOUN
/ɪgˈzæm ˈkwɛsʧən/
exam paper
Đề thi là bài thi, tập trung các câu hỏi, các vấn đề cần được giải quyết.
Ví dụ
1.
Đề thi thì quá dễ.
The exam question is a piece of cake.
2.
Anh có thể giở đề thi ra bây giờ.
You may turn over your exam questions now.
Ghi chú
Có hai dạng câu hỏi (exam question) thường gặp trong các bài thi nè!
- multiple-choice questions: câu hỏi trắc nghiệm
- essay questions: câu hỏi tự luận