VIETNAMESE

đại học sư phạm hà nội 2

ENGLISH

Hanoi Pedagogical University 2

  

NOUN

/ˈhænɔɪ ˌpɛdəˈgɑʤɪkəl ˌjunəˈvɜrsəti 2/

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học công lập được thành lập theo Quyết định số 128/CP của Hội đồng Chính phủ, có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Ví dụ

1.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm 2 đã đào tạo cho đất nước gần 50.000 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học.

Over more than 50 years of construction and development, Hanoi Pedagogical University 2 has trained nearly 50,000 teachers, educational administrators and scientists for the country.

2.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đang có những đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nước nhà.

Hanoi Pedagogical University 2 is making important contributions to the fundamental and comprehensive renovation of education and training in the country.

Ghi chú

Một số trường đại học sư phạm tại Việt Nam:
- Đại học Sư phạm Hà Nội: Hanoi National University of Education
- Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Hanoi Pedagogical University 2
- Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City University of Education