VIETNAMESE

đại học luật hà nội

ENGLISH

Hanoi Law University

  

NOUN

/ˈhænɔɪ lɔ ˌjunəˈvɜrsəti/

Trường Đại học Luật Hà Nội là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ví dụ

1.

Đại học Luật Hà Nội là cơ sở xứng đáng dẫn đầu về uy tín, quy mô và chất lượng đào tạo.

Hanoi Law University is a worthy leading institution in terms of prestige, scale and training quality.

2.

Với hơn 37 năm xây dựng và phát triển, Đại học Luật Hà Nội đã trở thành cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất cả nước, đáp ứng nhu cầu cán bộ pháp luật cho đất nước.

With more than 37 years of establishment and development, Hanoi Law University has become the largest legal staff training institution in the country, meeting the country's demand for legal staff.

Ghi chú

Một số ngành Luật cơ bản:
- Luật Hiến pháp: Constitutional Law
- Luật Dân sự: Civil Law
- Luật Tài chính: Finance Law
- Luật Kinh tế: Economic Law
- Luật Quốc tế: International Law
- Luật Hình sự: Criminal Law