VIETNAMESE

cồn 90 độ

cồn y tế

ENGLISH

90% ethanol

  

NOUN

/90% ˈɛθəˌnɔl/

medical alcohol

Cồn 90 độ là một chất được kết hợp ethanol 96% và nước tinh khiết tạo thành.

Ví dụ

1.

Cồn 90 độ rất rẻ và có sẵn ở hầu hết các bệnh viện.

90% ethanol is cheap and is available in most hospitals.

2.

Bạn không được uống cồn 90 độ trực tiếp.

You cannot drink 90% ethanol directly.

Ghi chú

Trong tiếng Anh chúng ta có thể sử dụng các khái niệm sau để nói về cồn y tế nha!
- 90% ethanol (cồn 90 độ): 90% ethanol is cheap and is available in most hospitals. (Cồn 90 độ rất rẻ và có sẵn ở hầu hết các bệnh viện.)
- medical alcohol (cồn y tế): Can you pass me that bottle of medical alcohol, please? (Làm ơn chuyển cho tôi chai cồn y tế đó được không?)