VIETNAMESE
chuyên viên kinh doanh
doanh nhân
ENGLISH
business professional
NOUN
/ˈbɪznəs prəˈfɛʃənəl/
businessman, businesswoman
Chuyên viên kinh doanh là người hoạt động trong bộ phần quản lý, đề xuất các chiến lược để mở rộng thị trường, các chiến lược môi giới, chiến lược tiếp thị nhằm mục đích tăng doanh thu, tăng hiệu quả kinh doanh cho tổ chức.
Ví dụ
1.
Vai trò của chuyên viên kinh doanh là thực hiện nghiên cứu và phân tích để xác định điểm mạnh và điểm yếu của công ty, nhằm cải thiện và phát triển các lĩnh vực để đạt hiệu quả tối ưu.
A business specialist's role is to perform research and analysis to determine the company's strengths and weaknesses, aiming to improve and develop areas for optimal performance.
2.
Cố vấn tính toán bảo hiểm là một chuyên gia kinh doanh, người phân tích hậu quả tài chính của rủi ro.
An actuary is a business professional who analyzes the financial consequences of risk.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để gọi tên các chuyên viên của một số phòng ban nha!
- HR administrative professional (chuyên viên hành chính nhân sự)
- human resources specialist (chuyên viên nhân sự)
- administrative specialist (chuyên viên hành chính)
- personal customer specialist (chuyên viên khách hàng cá nhân)
- business professional (chuyên viên kinh doanh)
- technical expert (chuyên viên kỹ thuật)
- marketing specialist (chuyên viên marketing)
- market development specialist (chuyên viên phát triển thị trường)
- public relation specialist (chuyên viên quan hệ công chúng)
- public relations executive (chuyên viên truyền thông)
- project management specialist (chuyên viên quản lý dự án)