VIETNAMESE

cây phượng

ENGLISH

flamboyant tree

  

NOUN

/flæmˈbɔɪənt tri/

Cây phượng là một loài thực vật có hoa màu đỏ sinh sống ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

Ví dụ

1.

Cây phượng có thể đạt chiều cao từ 30 đến 50 feet (9 đến 15 m.)

Flamboyant trees can reach heights of 30 to 50 feet (9 to 15 m.)

2.

Thật khó tin là cây phượng thích hợp hơn với đất xấu.

It's hard to believe that flamboyant tree prefers poor soil.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại cây nè!
- flamboyant tree: cây phượng
- neohouzeaua: cây nứa
- rattan: cây mây
- barringtonia acutangula: cây lộc vừng
- lucky bamboo plant: cây phát tài
- casuarina: cây phi lao