VIETNAMESE

câu hỏi hóc búa

ENGLISH

tricky question

  

NOUN

/ˈtrɪki ˈkwɛsʧən/

difficult question

Câu hỏi hóc búa là câu hỏi rất khó trả lời.

Ví dụ

1.

Người phỏng vấn dồn nhà chính trị vào thế bí với một câu hỏi hóc búa.

The interviewer cornered the politician with a particularly tricky question.

2.

Anh ta tránh những câu hỏi hóc búa và nói một cách chung chung.

He avoided tricky questions and talked in generalities.

Ghi chú

Phân biệt giữa tricky question trick question:
- tricky question: nghĩa là câu hỏi khó, rắc rối. Ở đây, tricky=tough=difficult.
VD: How effective are the various types of medication in treating elementary students with ADHD?
- trick question: câu hỏi mang tính đánh lừa. Ở đây, trick là mánh khóe, thủ thuật, kĩ xảo.
VD: What is always coming but never arrives? (Answer: Tomorrow)