VIETNAMESE

cá tai tượng

ENGLISH

giant gourami

  

NOUN

/ˈʤaɪənt gourami/

Cá tai tượng là một loài cá xương nước ngọt thuộc họ Cá tai tượng (Osphronemidae), sống ở vùng nước lặng, nhiều cây thuỷ sinh, phân bố ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam.

Ví dụ

1.

Cá tai tượng là một loài cá lớn, sống ở vùng nước ngọt ở Đông Nam Á.

Giant gourami is a species of large gourami native to freshwater habitats in Southeast Asia.

2.

Cá tai tượng sống ở vùng nước lặng, nhiều cây thuỷ sinh, phân bố ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam.

Giant gourami live in calm water, many aquatic plants, distributed in the southern delta of Vietnam.

Ghi chú

Cá là một trong những thực phẩm bổ dưỡng, thường được dùng trong nhiều món ăn. Chúng ta cùng học một số từ vựng về tên các loài cá phổ biến để bổ sung thêm vốn từ của mình trong chủ đề này nhé!
- giant gourami: cá tai tượng
- garrupa: cá song
- trichogaster pectoralis: cá sặc
- gray eel-catfish: cá ngát
- cuttlefish: cá mực
- osteochilus vittatus: cá mè