VIETNAMESE
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
ENGLISH
Vietnam Museum of Ethnology
NOUN
/viˌɛtˈnɑm mjuˈziəm ʌv ɛθˈnɑləʤi/
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện vật và tư liệu về các dân tộc; tổ chức trưng bày, trình diễn và những hình thức hoạt động khác nhằm giới thiệu, phổ biến và giáo dục về các giá trị lịch sử, văn hoá của các dân tộc trong và ngoài nước.
Ví dụ
1.
Tôi sẽ đi đến triển lãm của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
I'll come to the exhibition of Vietnam Museum of Ethnology.
2.
Chúng tôi đã đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ngày hôm qua.
We visited the Vietnam Museum of Ethnology yesterday.
Ghi chú
Một số bảo tàng ở Việt Nam:
- bảo tàng phụ nữ Việt Nam: Vietnamese Women's Museum
- bảo tàng không quân: Air Force Museum
- bảo tàng mỹ thuật: Fine Arts Museum
- bảo tàng dân tộc học: Vietnam Museum of Ethnology