VIETNAMESE

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

bằng cấp 3, bằng phổ thông

ENGLISH

high school diploma

  
NOUN

/haɪ skul dɪˈploʊmə/

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được cấp cho những người đã hoàn thành quá trình học tập tại các trường THPT và tốt nghiệp sau khi vượt qua kỳ thi THPT quốc gia. Phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Ví dụ

1.

Học sinh hoàn thành chương trình này sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Hoa Kỳ và Việt Nam cùng một lúc.

Students who complete this program will receive American and Vietnamese High School diplomas at the same time.

2.

Để được nhận vào một trường cao đẳng hai năm, cao đẳng hoặc đại học bốn năm, bạn sẽ cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

To be admitted to a two-year college four-year college or university you will need a high school diploma.

Khóa học IELTS

Ghi chú

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (high school diploma) được cấp (is granted) cho những người đã hoàn thành quá trình học tập (completed their studies) tại các trường THPT và tốt nghiệp sau khi vượt qua kỳ thi THPT quốc gia (national high school exam). Phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (is issued by the Ministry of Education and Training).