VIETNAMESE
tin học cơ sở
ENGLISH
Basic Informatics
NOUN
/ˈbeɪsɪks ɪnfərˈmætɪks/
Môn tin học cơ sở nhằm trang bị cho sinh viên mới vào trường các kĩ năng cơ bản khi làm việc với máy tính và phần mềm máy tính, các kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ cho việc nghiên cứu ở bậc đại học, các kĩ năng trình bày văn bản và bảng tính, kĩ năng tạo các bài trình chiếu trong dạy học.
Ví dụ
1.
Sau khi hoàn thành thành công khóa học Cơ bản về Tin học, sinh viên sẽ có được các kỹ năng chuyển giao được về cấu trúc dữ liệu cơ bản, phần mềm hệ thống, tổ chức và kiến trúc PC cũng như khả năng xác định các giai đoạn giải thông qua thuật toán sử dụng các cấu trúc lập trình cơ bản.
After successful completion of The Basics of Informatics course, students should acquire tranferable skills on basic data structure, system software, PC organisation and architecture, and capability of defining solving stages via algorithm using basic programming structures.
2.
Môn học Tin học cơ sở sẽ trang bị cho sinh viên có thể sử dụng thành thạo máy tính trong hầu hết các công việc.
Basic Informatics subject will equip students to be able to use computers proficiently in most jobs.
Ghi chú
Tin học cơ sở (Basic Informatics) bao gồm những nội dung kiến thức và kĩ năng cơ bản như sau:
– Những kiến thức căn bản về máy tính (computer) và hệ điều hành (operating system)
- Những kĩ năng cơ bản về Microsoft Office như MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
- Những thao tác cơ bản (basic operations) trong sử dụng và khai thác mạng (network), internet.