VIETNAMESE
thuế nhà thầu
ENGLISH
foreign contractor tax
NOUN
/ˈfɔrən ˈkɑnˌtræktər tæks/
foreign contractor withholding tax
Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.
Ví dụ
1.
Đối với các nhà thầu Thông tư 103/ 2014/ TT- BTC về thuế nhà thầu (Thông tư 103) là luật FCT quan trọng nhất và được sửa đổi.
For foreign contractors, Circular 103/2014/TT-BTC on foreign contractor tax (Circular 103) is the most important and amended FCT legislation.
2.
Thuế nhà thầu không áp dụng cho các công ty hoặc cá nhân thường trú tại Singapore.
The foreign contractor tax does not apply to Singapore resident companies or individuals.
Ghi chú
Theo quy định của pháp luật về thuế, thuế nhà thầu (foreign contractor tax (FCT)) bao gồm nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (value added tax (VAT)) và thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc cá nhân (corporate income tax (CIT) or personal income tax (PIT)) theo quy định khi kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.