VIETNAMESE
thời kỳ Phục hưng
ENGLISH
renaissance
NOUN
/ˌrɛnəˈsɑns/
Ở Ý thời gian khoảng từ 1420 đến 1600 được gọi là thời kỳ Phục Hưng, trong châu Âu còn lại là thời gian từ 1500 đến 1600.
Ví dụ
1.
Về chính trị, thời kỳ Phục hưng đã đóng góp vào sự phát triển của các phong tục và quy ước về ngoại giao.
In politics, the Renaissance contributed to the development of the customs and conventions of diplomacy.
2.
Thời kỳ Phục hưng không có ảnh hưởng lên kiến trúc và văn hóa Sardinia.
The Renaissance had no influence on Sardinian architecture and culture.
Ghi chú
Thời kỳ Phục hưng (Renaissance) là một giai đoạn (period) trong lịch sử châu Âu đánh dấu sự chuyển đổi từ thời Trung cổ (Middle Ages) sang hiện đại (modernity) và bao trùm thế kỷ 15 và 16.