VIETNAMESE

kỳ thi vào 10

kỳ thi cấp 3, kỳ thi tuyển sinh 10

ENGLISH

high school entrance exam

  

NOUN

/haɪ skul ˈɛntrəns ɪgˈzæm/

Kỳ thi vào 10 là kỳ thi chuyển cấp từ cấp 2 lên, điểm đầu vào được tính từ ba môn chính là Toán, Văn, Anh, trong đó điểm môn Toán và Văn sẽ được nhân hai.

Ví dụ

1.

Kỳ thi vào 10 được tổ chức mỗi năm.

The high school entrance exam is held every year.

2.

Kỳ thi vào 10 là kỳ thi quan trọng nhất của các học sinh trung học cơ sở.

The high school entrance exam is the most important exam for middle school students.

Ghi chú

Một số loại kỳ thi:
- university extrance exam (kỳ thi đại học)
- transition exam (kỳ thi chuyển cấp)
- national excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi quốc gia)
- excellent student exam (kỳ thi học sinh giỏi)
- national high school exam (kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)
- high school graduation exam (kỳ thi tốt nghiệp thpt)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)
- competency assessment exam (kỳ thi đánh giá năng lực)
- semester exam (kỳ thi học kỳ)
- end semester exam (kỳ thi cuối kỳ)
- high school entrance exam (kỳ thi cấp ba)
- entrance exam (kỳ thi đầu vào)