VIETNAMESE

không thời hạn

vô thời hạn

ENGLISH

indefinite

  

NOUN

/ɪnˈdɛfənət/

Không thời hạn là không có mốc thời gian cụ thể.

Ví dụ

1.

Cửa hàng sẽ đóng cửa không thời hạn.

The store will be closed for an indefinite period.

2.

Cô ấy sẽ vắng mặt trong không thời hạn.

She'll be away for an indefinite period.

Ghi chú

Tiền tố in- thường được sử dụng để thêm ý nghĩa "không phải", "thiếu" hoặc "đối lập với" cho tính từ và cho các từ được hình thành từ tính từ:
- không thể tưởng tượng được: inconceivable
- không hoàn chỉnh: incomplete
- không đủ năng lực: incompetent
- không hợp lệ: invalid