VIETNAMESE

học viện chính trị quốc gia hồ chí minh

ENGLISH

Ho Chi Minh National Academy of Politics (HCMA)

  

NOUN

/ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti ˈnæʃənəl əˈkædəmi ʌv ˈpɑləˌtɪks/

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ví dụ

1.

Theo Quyết định số 145, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

According to Decision No. 145, Ho Chi Minh National Academy of Politics is an agency directly under the Party Central Committee.

2.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Academy of Journalism and Communication is directly under Ho Chi Minh City National Academy of Politics.

Ghi chú

Một số ngành học tiêu biểu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:
- Chính trị học: Politics
- Chủ nghĩa xã hội học: Socialism
- Kinh tế chính trị: Political economy
- Quan hệ quốc tế: International relations
- Quản lý nhà nước: State management