VIETNAMESE

học liệu

ENGLISH

educational resources

  

NOUN

/ˌɛʤəˈkeɪʃənəl ˈrisɔrsɪz/

Học liệu được hiểu là toàn bộ tài liệu phục vụ các mục đích học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Ví dụ

1.

Những học liệu được liệt kê dưới đây sẽ hỗ trợ sinh viên hoàn thành các bài tập trong môn học hoặc các bài tập trên lớp.

The educational resources listed below will assist the students in completing coursework or in - class exercises.

2.

Nhà xuất bản Đại học Cambridge có nhiều lựa chọn sách học và học liệu khác nhau cho sinh viên và giáo viên.

Cambridge University Press has a broad selection of different school books and educational resources for students and teachers.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu các thiết bị, dụng cụ phổ biến trong lớp học nhé:
- board: bảng
- projector: máy chiếu
- bulletin board: bảng thông báo
- flashcards: thẻ ghi chú
- sticky notes: giấy dán ghi chú
- globe: quả địa cầu