VIETNAMESE

vi thể

ENGLISH

microbody

  

NOUN

/ˈmaɪˌkroʊ-ˈbɑdi/

cytosome

Vi thể là một nhóm bào quan có trong những tế bào thực vật, sinh vật nguyên sinh và động vật.

Ví dụ

1.

Một peroxisome, giống như các hạt khác trong tế bào, được phân loại là một vi thể.

A peroxisome, like other particles in the cell, is classified as a microbody.

2.

Các vi thể rất cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp penicillin.

Microbodies are essential for penicillin biosynthesis.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu một số thuật ngữ khác thuộc chủ đề sinh học nhé:
- artificial selection: chọn lọc nhân tạo
- bacteria: vi khuẩn
- biochemical: thuộc về hóa sinh
- cell respiration: hô hấp tế bào
- food chain: chuỗi thức ăn