VIETNAMESE

trường học cấp 2

trung học cơ sở, trường trung học

ENGLISH

secondary school

  

NOUN

/ˈsɛkənˌdɛri skul/

junior high school, middle school

Trường học cấp 2 là trường học dành cho học sinh từ 11 tuổi đến 15 tuổi.

Ví dụ

1.

Ông đã được học tại một trường học cấp 2 ở Poltava.

He was educated at a secondary school at Poltava.

2.

Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm khi chúng tôi học ở trường cấp 2.

We had a lot of memories when we studied in secondary school.

Ghi chú

Các bậc học:
- associate degree (bằng cao đẳng)
- bachelor's degree (bằng cử nhân)
- master's degree (bằng thạc sĩ)
- doctorate degree (bằng tiến sĩ)
- primary school (tiểu học)
- junior high school (trung học cơ sở)
- high school (trung học phổ thông)