VIETNAMESE

trường cấp ba

trường trung học phổ thông

ENGLISH

high school

  

NOUN

/haɪ skul/

Trường cấp ba hay phổ thông trung học hay còn được gọi là trường trung học phổ thông, là một loại hình đào tạo chính quy ở Việt Nam, dành cho lứa tuổi từ 15 tới 18 không kể một số trường hợp đặc biệt. Nó gồm các khối học: lớp 10 (năm thứ nhất), lớp 11 (năm thứ hai), lớp 12 (năm thứ ba). Sau khi tốt nghiệp hệ giáo dục này, học sinh phải trải qua Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ví dụ

1.

Theo báo cáo, tất cả phụ huynh đều đã tốt nghiệp cấp 3 và 21% đã tiếp tục học sau cấp 3.

According to the report, all of the parents had finished high school and 21% had received some post-high school education.

2.

Sau khi học xong 3 năm cấp 3, Linda đã làm việc với tư cách là thư ký tại một tòa án dân sự trong 18 năm.

After finishing 3 years in high school, Linda worked for 18 years as a secretary in a civil court.

Ghi chú

Một số từ vựng về các cấp bậc học:
- nursery school (trường mầm non)
- primary school (trường tiểu học)
- junior high/ secondary school (trường trung học cơ sở)
- high school (trường trung học phổ thông)
- university (trường đại học)
- college (trường cao đẳng)