VIETNAMESE
trung học phổ thông
cấp 3
ENGLISH
high school
NOUN
/haɪ skul/
senior high school
Trung học phổ thông, đôi khi là phổ thông trung học là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, cao hơn tiểu học, trung học cơ sở và thấp hơn cao đẳng hoặc đại học.
Ví dụ
1.
Khoảng 22,2% trong số họ có trình độ trung học phổ thông và 31% đã tốt nghiệp trung học cơ sở.
About 22.2% of them have some high school education and 31% had reached junior high school.
2.
Kỉ niệm đẹp nhất của bạn từ thời trung học là gì?
What is your best memory from high school?
Ghi chú
Hệ thống giáo dục (education system) cấp phổ thông (general education) ở Việt Nam được chia thành 3 cấp: cấp tiểu học (primary school) từ lớp 1 (first grade) đến lớp 5 (fifth grade), cấp trung học cơ sở (secondary school) từ lớp 6 (sixth grade) đến lớp 9 (ninth grade), cấp trung học phổ thông (high school) từ lớp 10 (tenth grade) đến lớp 12 (twelfth grade).